"En Beleidigong"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"witz du, wat meck passiert eß hütt?
Dä Meier sait, stell deck dat vöar,
dat eck en aulen Blödmann wöar!"

Dä Kaal, dä regt seck rechtig op,
doch Pitter schöttelt nur mem Kopp.
"Sonne Gemeinheit", sait dä Pitt,
"so ault, Kaal, beß du doch noch nit!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »