"Dä treue Hongk"

Tum Pitter saiten neulech Kaal:
"Eck well en Hongk meck kopen, Pitt."
Drop sait dä dann: " Du häß en Knall!
Du on en Hongk?Dat gewt et nit!"

Doch Kaal kickt enn de Zeitong dann,
on enn sonn Inserat, do stong,
dat op de Friedrichstroot en Mann
en Röt verkofft, wachsam on jong.

Hä fuhr am nächsten Dag dreckt henn
mem Auto enn de Friedrichstroot,
öm seck dän Köter tu besenn,
dä do om Kannapee grad soot.

Dä Hongk gefeel däm Pitter dann.
Dä soh ok werklich ut wie neu.
Drop frocht dä Pitter dann dän Mann:
"Noch eene Frog: Eß dä ok treu?"

Dä Mann sait: „Kann eck godd verstonn,
doch eß min Bello werklich treu.
Verkofft häff eck dän dreimol schonn,
on gedesmol kome tureu!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »