"Gehirnnahrung"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"dä Dokter saiten för meck hütt,
dat freschen Fesch, eck feng dat doll,
et Beste för't Gehirn sinn soll.

Nemm eck, eck weet dat nit genau,
getz Schellfesch odder Kabeljau?"
„Wenn dat soa stemmt", meent Pitter dann,
"motz du doch schonn en Walfesch hann!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »