"Oprazigon gelongen..."

Dä Kaal hät enn de letzten Tiet
molls Buckping ongen reits.
Dat daat soa wea, dat hä bold nit
mehr schlopen koon et Naits.

Dä Dokter vam Bethesda dann,
dä mackt kin lang Gekäll:
"Dat eß dä Blenddarm, lewen Mann,
on dä mott rut ganz schnell!

Am besten bliwse fottens hie.
En Blenddarm rut, dat geht ganz fix,
nur tehn Minüdden bruken vie,
on merken döße dobie nix."

As Kaal dann log bedöppt om Desch,
komen do twölf Studenten renn.
Die woolen seck do, jong on fresch,
die Oprazigon besenn. –

En Weke drop woard dä Verbangk
bim Kaal dann affgemackt, ruck-zuck!
Doch Kaal denkt: ' Dat eß allerhangk!
Eck häff t w e i Narwen jo am Buck!'

Kaal frocht dän Arzt, wie dat dann köm?
Een Blenddarm rut - twei Narwen draan!?
Däm Arzt woar dat nit aangenehm,
en beßken knaatschig saite dann:

"Dän Blenddarm hatt eck rut em Nu,
dobie woar et meck ok egal,
dat die Studenten keken tu.
Dat hant vie oft. Doch denk ens, Kaal:

Weil alles doch so prima geng,
hant die geklatscht dann, lang on laut,
dat eck, eck kom do nit drömröm,
en Zugawe noch maken maut!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »