"Spezialität des Hauses"

Dat gewt et hie on öwerall:
Setts du ens meddags em Lokal
on häß dann för din goddes Geld
en Kottlett met Pommfritt bestellt,

dann motze oft lang waaren, bes
du endlech wat tu eten kreß.
Röpps laut "Herr Ower!", doch dä stur,
„Ich komme gleich!" dann röppt retour.

Soa geng dat letztens ok däm Kaal.
As endlech hä enn däm Lokal
die Ätzensuppe hatten drenn,
do woaren glatt twei Stonden röm.

As Kaal dono am Tresen dann
betahlen wool, do sait dä Mann:
"Als Spezialität hant vie
ok Schnegelten, zart wie noch nie."

Do nickt on grenst dodrop dä Kaal,
sait för dan Weart dann em Lokal:
"Do hant Se werklich reit, dat stemmt,
getz grad hät eene meck bedennt!"

Doch Kaal seck öwerreden leet,
weil op de Speisekate steht,
dat as Dessert, noch söt on fresch,
flambiertes les kömmt obben Desch.

Met Botter om met Ölsch dodrop
frot Kaal die Schnegelten all op.
On dann flambiertes Ies tum Schluß.
Dat Eten woar en Hoachgenuß!

Dä Ower frocht dann nom Dessert:
"Ham Sie noch einen Wunsch, mein Herr?"
"O ja", sait Kaal dann onscheniert,
"eck hätt die Reknong gään flambiert!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »