"Mem Schmoken ophöaren"

Dat witt doch hütt schonn gedermann:
Fängt eener ens mem Schmoken aan,
dä eenes Dags dann ganz geweß
nit ophöar'n kann on süchtig eß.

Wer seck dat Schmoken aangewönnt,
kann nit gescheit sinn, ganz bestemmt.
Wat do en Hopen Geld dropgeht
domette krank werd! Eß doch blöd!

Denn schwatten Teer on Penzypren
hätte enn Long on Adern drenn.
On bie Belastong kritt dann oft
dat Häz tu wennig Su’erstoff.

Dat soh dä Kaal dann endlich een.
Vam Schmoken hätte'n Raucherbeen.
Tum Pitter saite kott dodrop:
"Eck höar getz met däm Schmoken op!"

Doch weil Kaal tabaksüchtig woar,
woar dat mem Ophöar'n ganz schöan schwoar.
Mols höarte op, fängt wi'er aan,
soa heele seck en halw Joahr draan.

Höarte ens op, nemmte em Nu
an Sinnem Buck en Kilo tu.
Dann woare knaatschig on feng dann
mem Meiskesschmoken wi'er aan.

Nur Streß noch dags on enn de Nait.
Kaal eenes Dags tum Pitter sait:
"Eck schaff dat doch verdecken nit!"
Drop frocht dän Kaal dann sin Frönd Pitt:

"Hässe, dat hölpt deck garantiert,
niet Kaugummi schonn ens probiert?"
"Ja kloar", dä Kaal tum Pitter sait,
awwer dat Tüüch, dat brennt soa schleit!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »