"Shakespeare"

Dä aule Hauptmann Piepenmatt
et twidde Mol gehierodt hatt.
Sin blondes Fräuken Hannelor
fast dattig Jöahrkes jönger woar.

Dä aule Hauptmann Piepenmatt
genau dän reiten Namen hatt,
denn wohe geht on wohe steht,
dä Piepenmatt woar emmer mööd.

Gedoch de blonde Hannelor
en tempramentvoll Fräuken woar,
dröm hät Frau Hauptmann Piepenmatt
däm Ollen Höaner opgesatt.

Dä Fähnrich Meier, Leutnant Schatz,
dä Oberleutnant Boxenlatz,
ok schonn ens Köchenbulle Schmidt,
die woaren bie ehr Favorit.

On eenes Dags, me höar on staun,
woar öwerall en groat Geraun
enn de Kaserne, öwerall,
dä Pitt sait tum Gefreiten Kaal;

"En Stammholder, do bösse platt,
kreeg gestern Hauptmann Piepenmatt!"
"Wie hett dä Jong dann?",frocht dä Kaal,
as wöar dat doch nit ganz egal.

"Eck weet et nit", dä Pitter mennt,
"doch „Hamlet“ man dän nennen könnt".
"Wieso dann „Hamlet“? Sai meck dat!"
frocht Kaal dän Pitt, hä woar ganz platt.

Dä Pitter kickt dän Kaal ens aan
on steckt seck eascht en Meisken aan.
"Es doch ganz logisch, odder nit?
Sein oder nicht sein!", mennt dä Pitt.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »