"Op Wohnongssöke"

Wemme et Naits, soa eß dat hütt,
dörch Wopperdaler Stroten kütt,
dann send de Stroten öd on leer,
as göw et kinne Menschen mehr.

No Lütt kickse ömsöß deck öm.
Et fahren nur noch Autos röm,
so dat dat manchmol ganz geweß
soa rechtig onheimlich dann eß.

Soa geng dat neulich ens däm Pitt.
Hä woar bim Kaal, doch keeke nit
so aff on tu ens op de Uhr;
die Uhr nämmlich, die heng em Flur.

As Pitter sinnen Mantel hollt,
- et woar em Herws on druten kolt –
do kreech dä Pitter deck en Schreck!
"Et eß alt twölf! Eck mott schnell weg!"

reep opgeregt däm Kaal hä tu,
on druten woar dä Pitt em Nu.
On wie'e dörch de Stroten laatscht,
schonn zemmlich möd on leicht verknaatscht,

do schockelten en Mann do röm,
keek duernd hoch on keek seck öm.
Dä Pitter denkt: 'Ganz kloar eß dat,
dä Kääl eß voll on söckt hie wat.'

"Wat söckse dann, du Fusselskopp?"
frocht Pitter do, on dä sait drop:
"Eck ben op Wohnongssöke, Pitt!"
Doch Pitter meent: "Dat geht doch nit!

Et eß schonn medden enn de Nait!
Eck glöw, du böß doch nit gescheit!"
,Ja doch", saite tum Pitter dann,
"eck sök doch minne eg'ne, Mann!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »