"Breef met schwattem Rangk"

An gedem Friedagnommeddag
speel'n Kaal on Pitter meistens Schach.
Sie fangen dann schonn aan öm vier.
Em Köhlschrank stonnt tehn Fläschen Bier,

on send die all, wäm wongert dat,
dann send die twei dovan schachmatt.
Doch letzten Friedag, stell deck vöar,
schellt et öm halw fauf an de Döar.

De Breefdräger! On dä deut Pitt,
hä trauten sinne Ogen nit,
ganz schlee en Breef dann enn de Hangk,
sonn fiesen Breef met schwattem Rangk.

Hä kickt dän Breef en tietlang aan
on sait tum Kaal ganz trurig dann:
"Eck glöw bestemmt, dat ganz geweß
min Schwager Hans gestorwen eß."

Meent Kaal tu äm: " Wiesoa dann, Pitt?
Dat sütt me an däm Breef doch nit!"
Drop Pitter sait on satt seck henn:
"Weil eck doch sinne Hangkschreft kenn!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »