"Täuschung"

Stall deck ens vöar: Pitt troof dän Kaal
et Sonndags ens em Deilbachdal,
wo dä, Pitt fengt dat fies on blöd,
op kleene Häskes scheten döt.

On affgetrocken kommen dann
tu Hus die Häskes enn de Pann;
on gedesmol denkt seck dä Pitt:
’Sonn Häsken eten köön eck nit!'

Doch düsmol woar dä Pitter paff!
En groate Schau trock Kaal do aff;
denn as Matrose leep dä Kaal
met Flente dörch dat Deilbachdal!

"Mensch, Kaal! Wie löpps du dann hie röm?"
reep Pitter do. Kaal keek seck öm.
Hä stong do ongen grad am Bach
on reep tum Pitt: " Mak nit sonn Krach!"

Dann sait noch schlau dä Kaal tum Pitt:
"Die Häskes sollen denken hütt,
- as Täuschong motze dat verstonn -
eck wöard getz grad tum Angeln gonn!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »