"Knoblauch eß gesongk"

Die Wissenschaft hät fastgestallt,
dat för dän Kreislop tu völl Sallt
ganz schädlich eß, on dat me dann
en hoagen Blotdrock kriegen kann.

On bösse dann ok noch tu dick,
schmoks Meiskes geden Dag tehn Stöck,
wenn noch tu fett din Eten eß,
send dinne Adern ganz geweß

verkalkt van innen zemmlich stark.
Dat gewt ganz leicht en Häzinfrakt.
Soa wiet dat awwer ganit kömmt,
wemme völl Knoblauch tu seck nömmt.

Dä mackt die Adern wi'er frei.
Dat Blot werd dönn on fast wie neu.
En Frönd vam Kaal, dä Eugen Falk,
woar op die Art ok schonn verkalkt.

Oft eß et äm em Kopp ganz leer
on hät gakin Gedächnis mehr.
Dann fällt äm överhaupts nix een
on hät ok manchmol schwoare Been

On eenes Dags saite tum Kaal,
as hä en troof em Stammlokal:
"Eck mak getz konsequent on stur
vier Weken es en Knoblauchkur.

Drei Knoblauchzehen futter eck
dann geden Dag. Du wongers deck
dann speter öwer meck geweß,
wie godd dann min Gedächnis eß."

Seß Weken speter treffte dann
dän Eugen enn de Schwewebahn.
"Na?" frocht dä Kaal, "wie woar denn dat?
Hät dann die Kur Erfolg gehatt?"

Dä Eugen kritt en roaden Kopp.
"Ob dat genötzt hät, Kaal? On ob!
Doch eck verloar", saite tum Kaal,
"tehn Pongk on minne Frönde all!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »