"Bim TÜV"

Eent eß hütt prima, lewe Lütt:
En Auto hät fast geder hütt.
Do gewt et Autos, kleen on groat,
kastanienbruun on geel on roat,

met Automatik odder nit.
On eenes Dags köfft seck dä Pitt
ok sonn Töff-Töff enn lila-gold.
Dat woar ganz kleen on zemmlichh olt.

Dat leep nur, wenn et lopen wool.
On eenes Dags, dat eß kin Kohl,
blew et doch töschen Köln on Bonn
ganz eenfach op de Strote stonn.

On eenmol, enn de Schweiz woar dat,
hä fuhr grad dörch en kleene Stadt,
do feel äm doch - Mensch, dat so ut –
de lenke Döar op eenmol rut!

Et Friedags ens, me glöwt dat nit,
as owes fuhr no Hus dä Pitt,
kreeg vöar de Husdöar hä en Schreck:
Dä lenke Kotflögel wear weg!

As die twei Joahr dann woaren röm,
maut Pitt nom TÜV mem Auto henn.
Schöan fresch gewäschen on poliert
woard dann dä Wagen ,vorgeführt’.

De Lampen gengen nit mehr aan,
de Bremsen woaren ganz schöan lahm,
de Blenker blenkten nur no reits,
die Hupe hupten nur et Naits,

de Motorhäube klemmten ok,
em Auspuff woar en groates Look,
de Kofferhaube geng nit op...
Dä TÜV-Mann frocht met roadem Kopp:

"Woard hie die Kaar ut lila-gold
denn schonn ens rechtig öwerhollt?"
Do sait dä Pitter stolt:“ Ja klar!
Dreimol van Footgängern sogar!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »