"Zweierlei Meinungen"

As Footgänger lewt geder hütt
geföahrlich, denn et gewt doch Lütt,
die fahren Auto wie beknackt.
Dobie hant se schonn oft gepackt

so manke Frau on manken Mann
on Kenger ok, die woaren dann
em Krankenhus oft lange Tiet.
Sonn Pech hatten ok ens dä Pitt:

Hä stong am Zebrastriepen on
wool op de angre Sitt dann gonn.
En Auto blew am Striepen stonn,
on Pitter koon dann röwergonn.

Do braust vorbie sonn Vollidiot
on fäahrt dän Pitter beino dot.
Pitt hatten Glöck. Dat eß ok kloar,
weil nur en Been gebroken woar.

Pitter woard fottens operiert.
Dä Bruch, dä woar nit kompliziert.
Seß Weken speter Pitter schon
wie'n Dilldopp wi'er lopen koon.

Däm Kaal awwer woar eent nit kloar:
Dä Pitter geng nom veadel Joahr
am Stock noch emmer konsequent.
Kaal frocht dän Pitt, off hä nit könnt

ok oahne Stock gonn; denn et wöar
die Oprazion doch lang schonn her!?"
"Min Arzt hät dat erlaubt", sait Pitt,
"min Anwalt meent, vöareascht noch nit!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »