"Schlopwagenschaffner"

As Pitt noch jong woar, fenge aan
as Schaffner bie de lesenbahn.
Doch eenes Dags zum Chef hä sait,
hä führ völl lewer enn de Nait

as Schaffner bie de Iesenbahn.
Hä schwärmten emmer schonn dovan.
On eenes Dags woar et okee.
As Schaffner bie de D S G +)

fuhr Pitter getz van Nord no Söd.
Wer tu äm kom, woar meistens möd.
On wer die recht'ge Kate hät,
kreeg enn däm Zog vam Pitt en Bett.

Van Hamborg bes no Mönchen fuhr
dä Pitter naits enn eene Tour.
Et woar op sinne easchten Fahrt.
Enn Hamborg kom en Mann met Bart,

dä dann tum Pitter hät gesait,
dat hä äm zeitig wecken meut,
domet hä ohne lele dann
enn Köln am Rhien utstiegen kann.

Dä Zog donnert dann dörch de Nait.
Enn Mönchen kom ganz opgebrait
dä Kääl met Bart tum Pitt gerannt,
schreit laut, dät wöar doch allerhand,

dat hä en nit enn Köln geweckt!
Wät kreeg kä Pitter do en Schreck!
"Das gibt ein Nachspiel, jonger Mann!"
so reepe noch on trollt seck dann.

Dä Zogführer, en Schwelmer Jong,
tufällig ok am Bahnsteeg stong.
"Mensch Pitt, wat woar dä Kääl enn Braß!"
saite tu äm, Pitt woar ganz blaß.

"Dann hättze awwer eascht dän Doll'n,
nur ens krakeelen höaren soll'n"
saite tum Zogführer ut Schwelm,
"dän eck häff rutgesatt enn Köln!"

+) Deutsche Service Gesellschaft

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »