"Dat Wonger van Lourdes"

Et gewt op usrer schöanen Welt
oft Saken, wie me seck vertällt
on wie me öftersch lesen kann,
die höaren seck wie’n Wonger aan.

Do woar en Mann met lahme Been,
dä fuhr doch ens no Frankreich henn,
no Lourdes, do eß die Grotte jo,
wo Bernadette, jong on froh,

die Mutter Gottes hät gesenn.
Seitdäm fahren do Kranke henn.
On mols, me glöwt dat manchmol nit,
en Wonger aff on tu geschieht.

Soa woar dat ok bim lahmen Mann,
dä hütt längs wi’er lopen kann,
weil hä enn Lourdes gewesen woar.
En Wonger woar dat, dat eß kloar.

Dä Pitt wool ok ens Wonger senn
on fuhr no Lourdes et Samsdags henn.
Doch Pitter hatten Pech wie nie:
Die Wonger woaren schonn vorbie.

Hä denkt: „Domette nit ömsöß
enn Frankreich hie gewesen böß,
nemmße drei Fläschen Konjack met,
vam echten, weil dä Schmackes hät“.

On an de Grenze dann bim Zoll
do woar et düsmol ganit voll.
Dä Zöllner frochten leef on nett,
off hä wat tu verzollen hätt?

Dä Pitter schöttelt nur mem Kopp.
Dä Zollman frochten dann dodrop:
"Was ist denn in den Flaschen drin?"
"Eck grad enn Lourdes gewesen bin,

geweihtes Water häff eck do",
vertällt dä Pitter frei on froh,
"enn die drei Fläschen renngedonn,
eck meen, dat mötten Sie verstonn!"

Dä Zöllner schnuppert amtlich dann
an die drei Pullen. "Lieber Mann",
so saite do met krusem Senn,
"do eß jo echten Konjack drenn!"

„Dat eßen Deng, Herr Zollamtmann!"
On flott op Hochdütsch röppte dann:
"Das kann man doch nur so versteh'n:
Ein Wunder ist hier grad gescheh'n!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »