"Ongerwägs no Helgoland"

De Seeloft eß enorm gesongk,
dat witt hütt geder blöde Hongk.
Soga dä Pitter dovan kallt,
van wegen Sault- on Jodgehalt.

Besongersch för Asthmatiker
on ok för Bronchiatiker,
wenn eener duernd hosten mott,
doför eß fresche Seeloft godd.

Vam Schmoken on vam Prösterken
hät Pitt schonn lang en Hösterken.
On soa kann dat nit widdergonn,
hä mott wat för de Bronchien donn.

Kaal sait tu äm:" Fahr, wenne kannz,
am besten rop nom „Blanken Hans“,
dä eß twar ok nit emmer blank,
doch medden drenn leit Helgoland.

Dat Hochseeklima ganz geweß
enorm godd för de Brochien eß.”
Dä Pitter denkt: ,Dä Kaal hät reit.
Hä dröm nit lang merr öwerleit

on hollt seck bie de Iesenbahn
en Kate no Cuxhawen dann.
Van hie fährt dann öm tehn vöar vier
en Scheff ne Helgoland vam Pier.

Öm drei Uhr woar dä Pitt schonn do.
Dä Äppelkahn, wat weare froh,
dä woar noch nergendwo tu senn.
Dä Pitt seck eenen schlappen geng.

Hä drongk tueascht en stiewen Grog,
dann hengerher en Doppelbock,
en Aquavitt noch owendrop,
met weke Been stong Pitt dann op.

As Pitter an de Mole kom,
dä Aanbleck äm de Loft wegnohm!
Dat Scheff woar, Mann, wear Pitter paff,
vam Ufer schonn drei Meter aff!

Hä schmeet dän Mantel op dän Kahn,
do woar dat Preisscheldchen noch draan,
dann flog dä Koffer dörch de Loft,
dän hatte ok grad neu gekofft,

on dann sprong Pitter doch verdeck
met eenem Satz op’t Achterdeck!
"Geschafftt", röppt Pitt erleichtert ut.
Do kom ut de Kajütte rut

dä Kapitän Hein Klüwerschmidt
on sait dann tum verdötschten Pitt:
"Wieso geschafft, mein lieber Mann?
Wir legen hier doch grad erst an!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »