"Urlaubserennerongen"

En schöanes Thema ganz geweß
enn gedem Fall dä Urlaub eß.
Dä eene woar am Nordseestrangk,
dä angere enn Griechenlangk,

en Städtetour ens no Berlin,
en Stadtrongkfahrt em schöanen Wien,
am Nordkap woar, dat eß kin Witz,
em letzten Joahr Familge Schmitz.

Enn Lappland keeken se seck öm,
do leepen doch em Regen röm
nur nate Lappen öwerall!
De Rendiersch woaren all em Stall.

En Rentner op Mallorca woar
met sinne Frau en veadel Joahr.
Dä Urlaub eß en Tiet, wo man
so mankes van vertällen kann:

0ff dat Quatier gemötlech woar
on Loft on Water reen on kloar,
off enn de Nöchte Berge stonnt
on do völl Lütt spazehren gonnt,

off du en egnes Klo do häß,
wat ganz besongersch wechtig eß,
on dat dat Hus, denn dat wöar schleit,
nit grad an eene Strote leit.

On wat ok noch ganz wechtig eß,
dat send de Betten - ganz geweß;
denn knarren die de ganze Nait,
werße oft wach on schlöpps dann schleit.

Doch manke, wenn de Rede kütt
om Somer on de Urlaubstiet,
vertällen deck tueascht, wo man
em Dorp am besten eten kann:

„Nom „Goldnen Anker“ motze gonn,
do bliwt deck dä Verstangk bold stonn!
En lesbeen hau'n se deck dodrop!
Sonn Deng! Dat kresse ganit op!

En Süppken gewt et noch vöarher,
en Kümpken Pudding hengerher
on owendrop noch Sahnequark,
on alles nur för fufftehn Mark!"

On wat, dat eß jo ok bekannt,
Hotels för dolle Namen hant!
Du woarß vielleicht schonn ens em ,Ritz'
on em „Hotel zum Alten Fritz“.

Frau Meier woar em ’Bergkristall'
on ok schonn em ’Hotel Central'.
Em ’Goldnen Löwen' woaren vie
on schonn ens em ’Hotel Bellevue'.

Kaal woar schonn em ’Concordia'
on domols em ’Olympia’. –
Dä Pitter frochten sinne Frau:
"Wie heet nur dat Hotel genau,

as vie em Somer vöar twei Joahren
noch an de Costa Brava woaren?
Eck komm", so sait dann noch dä Pitt,
"doch eenfach op dän Namen nit!"

Drop öwerleit se henn on her,
doch woßt se dän dann ok nit mehr.
"En Ogenbleck ens", reep se do,
"eck kiek ens op de Löpels no!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »