"Urlaubskaten"

En Urlaubssitte ganz geweß
dat Aansichtskatenschriewen eß.
Me an Verwandte, Frönde schriwt,
wemme em Urlaub länger bliwt.

Denn gede Urlaubskate sait:
’Kiek aan, dä hat an us gedait!'
On Liesbeth sait tu ehrem Mann;
"Mensch, Eugen, denk merr bloß dodraan,

dat dä, dann send ver wi'er quitt,
van us en Urlaubskate kritt!"
Weil gedesmol dat Porto kost,
freut seck dodröwer ok de Post.

As Pitter getz em Urlaub woar,
schrew hä en Kate, eß jo kloar,
an sinnen besten Frönd, dän Kaal,
denn dä woar noch enn Wopperdal.

Getz maute noch en Marke hann.
Äm kom entgegen do en Mann,
bie däm soh Pitter dann sofort:
Dä eß hie ut däm Urlaubsort.

Wenn jömmes sowat dreckt erkennt,
me dat dann ’Menschenkenntnis' nennt.
On höflich frocht dä Pitt dän Mann,
off hä vielleichts äm saien kann,

wo hie, hä wößt dat doch geweß,
enn düsem Oat dat Postamt eß?
Dä kickt dän Pitter geftig aan,
wat Pitter nit begriepen kann.

"Am Bahnhof", saite on woard.rot,
"das weiß doch jeder Idiot?"
"Deshalw", sait Pitt. "Ich dank auch sehr,
häff eck Sie jo gefrocht, min Här!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »