"Linksverkehr"

Soa eß dat öwerall doch hütt:
Em Urlaub fahrn die meisten Lütt
no Österreich, Italien,
Södfrankreich odder Spanien....

Dröm meent dä Kaal: " Dat eß verkeahrt
dat alles nur no Söden fäahrt.
Die ganze Gegend eß dann doll
van Menschenmassen proppenvoll.

Eck fahr, dat eß meck hütt schon kloar,
no Norden ropp enn düsem Joahr.
Eck fahr no London, nit no Wien.
Do eß et toff. Gott ßeif se Quien.

Drei Weken speter wool dä Pitt
dän Kaal besöken. „Dä eß nit"
sait sinne Frau bedöppt, „ tu Hus.
Da Kaal, dä leit em Krankenhus.“

Wat kreeg dä Pitter do en Schreck!
Dä Kaal em Krankenhus? Verdeck!
"Min Kaal hät" - getz woar Pitter platt –
„en Autokrambolaasch gehatt!“

Dä Pitter köfft en Blomenstruß
on geht nom Kaal enn't Krankenhus.
"Vertell meck ens“, fängt Pitter aan,
wie woar dat met däm Onfall dann?"

Dä Kaal hät Ping, dat eß jo kloar,
dat Spreken feel äm rechtig schwoar:
„Eck wool doch enn de Ferien
mem Auto no Bretannien.

Die hant doch schonn seit ollersher
do op de Stroten Lenksverkehr,
dröm häff eck töschen Wopperdal
on Köln schon ens geöwt!" sait Kaal.

’Wat es dä Kaal en Flabeskopp!’
denkt Pitter seck, on kott dodrop,
as hä dann rutgeng, nemmt dä Pitt
die düren Blömkes wi'er met!

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »