"Gassi gehen"

Dä Pitter hät schonn lang en Hongk.
Do gewt et nix, dat eß gesongk;
denn geden Dag dä Pitter geht
mem Bello Gassi, fröh on spet.

On dodörch kömmt dä Pitter oft
dann geden Dag ens an de Loft.
Bevöar et an tu regnen feng,
mem Bello hä schnell Gassi geng.

As Pitter miet däm Hondevieh
am Fernsprechhüsken kom vorbie,
do feel äm een, datte noch kott
de Tante Ruth aanropen mott.

Doch woar dä Hongk noch zemmlich scheu,
trock Pitter weg, dat woar äm neu.
Hä wool partou, dat koon me senn,
mem Pitt nit enn dat Hüsken renn!

Do kom en Mann vorbie, dän dann
dä Pitter fottens kallten aan:
"Haulen Se meck doch ens ganz kott
dän Köter fast hie; denn eck mott

en Tante aanropen!" Dä Mann
kickt eascht ganz groat dän Pitter aan,
sait dann nur:" Bittä?" för dän Pitt.
Dä denkt:' Dä Mann versteht meck nit.

Dat mott en Türke sinn',on dröm
saite op Hoachdütsch dann tu äm:
"Würden Sie einmal kurz, mein Herr,
den Hund hier halten, bitte sehr?"

Dä grenst on kickt dän Pitter aan.
"Verstoh eck schonn", so saite dann
op Wopperdaler Platt tum Pitt,
"eck wool nur weten, off dä bitt!?"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »