"Settenbliewer"

Wenn't Zeugnisse gow enn de Schol,
dann woar dä Pitter gedesmol
gespannt, off ok sin Filius
en goddes Zeugnis brengt no Hus.

Doch düs Joahr kom en blauen Breef,
wodrenn dä Klassenlehrer schrew,
dat leider hä dän Sohnemann
düs Joahr ens nit versetten kann.

Am nächsten Dag dä Pitter geng
dann tu däm Klassenlehrer henn
on frogt bescheiden, bitte schön,
off hä dann nit versetten köön

dän Fillus ens utnahmswies,
denn setten bliewen wöar doch fies.
Do steht dä Lehrer langsam op,
beduernd sctiöttelte mem Kopp.

"Domet, wat öngker Sohn nit witt"
saite dann tum enttäuschten Pitt,
"köön eck met sinne schleiten Noten
glatt noch drei angre setten loten!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »