"Veilchenblau"

Dä Pitter geht düs Joahr mem Kaal
nom Zoo tum Rosenmondagsball.
Do kriegen se völl Spaß an Stuß.
De Frauen lotten se tu Hus.

Kaal sait tu ehr, on dat met Reit:
"En usre Ehe metgebrait
häß du die Möwel an sonn Kram,
getz paß ok schöan drop ap, Madam!"

Sie danzten dann de halwe Nait
met mankem leckern, söten Weit.
Öm drei Uhr waaren se dann doll
van all däm Bier kranatenvoll.

Wie Pitt no Hus gekommen woar,
dat woar äm öwerhaupts nit kloar.
As hä am angern Morgen seck
em Spegel ganz genau bekeek,

da sah dä Pitt, wat woare platt,
dat hä en dickes Blauog hatt!
Dä Pitt för sinne Öllsche sait:
"Woaß du nit öwerrascht düs Nait,

dat eck, dat feel deck secher op,
en dickes Blauag häff am Kopp?"
Die grenst ens leef dän Pitter aan,
as wenn se äm godd lieden kann.

Drap sait se dann, ganit verknatscht:
"Wie so? Eck woar nit öwerrascht!
As du no Hus koms, lewen Pitt,
hatz du dat blaue Og noch nit!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »