"VHS - Kurse"

"Soa kann dat nit mehr widdergonn,
eck mott wat för de Beldong donn!”
sait eenes Dags tum Kaal dä Pitt
"dröm meld eck meck ok gliek noch hütt

op usre Volkshochschol ens aan,
wo geder noch wat lehren kann.“
Tweimol de Weke Pitter geht
getz enn de Schol et Owes spet.

Als hä dän Kaal ens troof, gow dann
dä kloge Pitter mächtig aan:
"Kenns du dän Einstein?",frocht dä Pitt,
on Kaal dodrop:" Nee, kenn eck nit!"

"Ja siehße! Et eß nit verkehrt",
meent Pitt,"wat me do alles lehrt.
Dä hät erfongen - en Genie –
die Relativitäts-Theorie!"

Do sait dä Kaal:" Getz frog eck ens,
off du dann ok dän Zweistein kenns?"
"Wer eß denn dat?"frocht do dä Pitt,
"dän Zweistein? Nee, dän kenn eck nit!"

"Ja siehße! Dat eß ganz verkehrt"
sait Kaal,"dat me dovan nix lehrt!"
Dä Kaal seck dröwer ärgern kann,
wenn Pitter gewt soa schaurig aan.

Dann meente noch:" Dat eß en Mann,
noch jong on knosprig, on dä dann
no dinne Frau geht gedesmol,
wenn du böß enn de Volkshochschol!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »