"Bim Facharzt"

Bim Orthopäden R. Quantenrot
em Wartezimmer Kaal ens sot.
Do soten met äm emmerhenn
en ganzen Hopen Lütt noch drenn.

Dat eß doch so, dat groat on kleen
hant hütt all Macken an de Been.
"Sie hant en Spreizfuß", höart me dann,
kickt ens en Arzt dinne Quanten aan.

Ok lopen Plattbeen öwerall
dörch user schöanes Wopperdal.
Bergop, bergaff on her on henn,
soa latschen se met kraume Been.

En ganze Stond sot schonn dä Kaal
bim Quantenrot em Wartesaal.
Dann kome draan, on Kaal dann sot
em Stohl vöar'm Dokter Quantenrot.

Dä sait för äm met schewe Schnut:
"Nu treck doch dinne Schauh schonn ut!"
As Kaal die Mauken ronger hatt,
do woar dä Dokter eascht ens platt!

Et heng do nämmlich enn de Loft
en fiesen, penetranten Doft!
Dä Dokter woard eascht grön, dann geel,
wodrop dä dann enn Ohnmacht feel.

As nu dä Dokter Quantenrot
wier tu seck kom met Möh on Not,
mackt langsam hä de Ogen op,
hollt deep ens Loft on sait dodrop:

"Du motz, womet eß ganz egal,
ens dinne Quanten wäschen, Kaal!
Die doften on send schwatt wie Ruß!"
Drop sait dä Kaal (dat eß kin Stuß):

"Dat häff eck meck doch schonn gedait.
Min Husarzt hät dat ok gesait.
Doch wool eck weten nur ens eent:
Wat dann dä Facharzt dovan meent!“

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »