"En fulen Backentang"

’Das Zahnweh, subjektiv genommen,
ist ohne Zweifel unwillkommen!’
hät Wilhelm Busch doch schonn gesait,
dat stemmt, dä Wellem hatten reit!

Gemerkt hät dat dä Pitter ok.
Em Backentang en groates Look
leet Pitter naits nit schlopen mehr.
Hä öwerleiten henn on her

on denkt: ’Dotu gehöart schonn Mot,
wenn eck dän Tang getz trecken lot.
Doch allze op däm Stohl soot drop,
mackte die Schnute doch nit op!

Stekum gewt Dokter Beerenbrink
der Assistentin dann en Wink.
Die nemmt en Nau'el on sticht flott
däm Pitt van hengen enn de Fott.

Dä Pitt schreit "Au!" on mackt dobie
De Schnute open wie noch nie.
Dä Tangarzt treckt met eenem Ruck
dän Tang dann rut, dat geng ruck-zuck.

"Soa schlemm", sait dä, "woar dat doch nit!“
"Et geng", meent dann dodrop dä Pitt,
"eck woßt nur nit, dat van däm Tang
die Wottel eß soa furchbar lang!“

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »