"Christi Himmelfahrt"

Weil Christi vöar tweidusend Joahr
tum Hemmel ropgefahren waor,
hant du on eck on alle Lütt en
Fi'erdag deshalw noch hütt.

Doch hant se dän dann onscheniert
tum "Vatterdag" ömfunktioniert,
wo alle Kääls, die seck verstonnt,
enn Trüppkes op de Rolle gonnt;

fahr'n an de Mosel, an de Ahr,
tum Drachenfels, no Sankt Goar
on kriegen Stuß, dat eß ganz doll,
on suppen seck de Hucke voll.

Pitter on Kaal mackten em Mai
an däm Dag ok en Herrentour.
Met Böttersch, Ärpelschlot on Ei
geng et vergnögt dörch Wald on Flur.

Dä Kaal hät wat op sinnem Kopp,
dat eß als "Kreissäge" bekannt;
en Stroahhot hätte nämmlech op
ut geelem Stroah met brunem Band.

"Wie steht meck denn dä Stroahhot, Pitt?"
dä Kaal ganz stolt tum Pitter sait.
Dä Pitter seck dän Küpp bekickt,
sait dann tum Kaal ganz oahne Neid:

"Eck mott schonn sai'n, Kaal, du häß Mot!
Eck feng dän Stroahhot kollossal,
so godd stong deck noch nie en Hot,
wie udem Kopp gewaßen, Kaal!"

Sie fuhren nom Neanderdal
on gengen do en beßken röm.
"Mensch, häff eck Doascht!" sait do dä Kaal,
schonn woar'n se enn de Weatschaft drenn.

Sie froten Ärpelschlot met Ei
on dronken fuftehn Hälfkes drop.
Blau wie die Veilchen, naits öm drei,
stongen die twei dann torkelnd op

Dä Zog woar weg. Dä nächste geng
am angern Morgen eascht öm acht.
Sie schockelten nom Bahnhoff henn,
dä Bahninspekter sait on lacht:

"Tu Foot eß dat en fiese Tour,
me kann seck do ganz leicht verdonn;
dröm dörfen jött hütt eenmol nur
düs Nait öwer de Schienen gonn."

As Kaal kom an dän Schienenstrang,
ganz leis op Teawenspetzen geht
hä do tueascht en Stöck entlang.
Dän Kaal dä Pitter nit versteht.

"Wat gehße dann so komisch, Kaal?"
frocht doröm ganz erstaunt dä Pitt,
"dat eß noch wiet bes Wopperdal,
soa schaffse dat em Lewen nit!"

"Hie steht en Scheld", sait do dä Kaal,
"wodrop me deutlich lesen kann:
,Geleise Richtung Wuppertal',
do haul eck meck genau getz draan!“

Nu tippeln se met kleenem Schrett
em Düstern op de Schwellen lang.
Dä Kaal geng hengen, vöane Pitt,
on Pitter sait tum Kaal:" Höart dann

die Trappe öwerhaupts nit op?
Meck zittern schonn ganz schöan de Knei!"
Doch Kaal sait henger äm dodrop:
"Dat eß meck doch ganz eenerlei.

Die Stufen, Pitt, donnt meck nit weh,
völl schlemmer eß för meck geweß,
dat dat Geländer noch dobie so kault
on forchbar niedrig eß!"

Sie lepen widder, Kaal on Pitt,
verstommt woarlang schonn ehr Gekäll.
Wann se tuhus woar'n? Weet eck nit,
eck glöw, et woard schonn langsam hell!

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »