"Bim Beerensöken"

Gehße spaziern en Wald on Flur,
du öwerall en de Natur
wat Leckeres tum Schnabbeln fengs,
Gangk bloß ens so am Waldrangk längs,

do waßen Wolberten am Struk,
me seck bloß ens tu böcken bruk.
Ok Pilze gewt et wie verröckt
on waaren drop, dat me se plöckt.

Wat me ok nit vergeten mott
send Brommelten, die schmacken godd.
Als letzten Sonndag Pitt on Kaal
gewandert send em Ülfedal,

reep Pitter plötzlech:” Kiek ens aan!
En Brombeerstruk met ganz völl draan!"
Dä Kaal fottens, dat geng hopp-hopp,
störzt op de Brommelten seck drop.

On deshalf kreeche ok ganz flott
en groaten Spletter en de F.....enger.
Doch mackten äm dat nit völl ut,
hä stoppt seck rechtig voll de Schnut.

Ganz plötzlech höart dä Kaal dann op
on frocht dän Pitt met roadem Kopp:
"Du, Pitter, kann dat sin, verdammt,
dat Brommelten ok Beene hant?”

"Sonn Quatsch", sait do tum Kaal dä Pitt,
"Brommelten met Beene gewt et nit!"
Wät kreech dä Kaal deck do en Schreck!
De Loft, die blew äm fottens weg!

Dann woarte blaß on kreidewitt,
hä rölpst ens laut on sait tum Pitt:
"Dann mott eck grad, au mannomann,
en Mistkäfer gefreten hann!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »