"Em Stadion"

Met Marcus, sinnem kleenen Sohn,
stong Pitter ens em Stadion.
Dä Knüff op Pitters Scholder sett,
dometten bessern Utbleck hät.

Dä Marcus, dä getz grad vier Joahr,
en opgewecktes Bürschken woar.
Dä Dag woar schöan, de Loft woar lau,
om Rasen spellt dä WSV.

Me glöwt et nit, dä kleene Jong
vam Footballspeelen völl verstong.
Van sinnem Hoachsitz reepe dann:
"Dä war doch ganz klar Abseits, Mann!"

Drop reepe laut em Stadion:
„Dä Schiedsrichter an't Telefon!
Dat war doch eben sonnenklar,
dat da en Elfer fällig war!"

Ok reepe noch van owen raff:
"Nu gib den Ball doch endlich aff!"
Bim Foul reep laut dä kleene Mann:
„Dä mott en rote Kaate hann!"

Die Lütt, die stongen rengsömher,
die staunten werklich emmer mehr,
wat Marcus doch, dä kleene Jong,
alles vam Footballspeel verstong.

Doch plötzlech nemmt dä Pitter dann
van owen raff dän kleenen Mann.
Me soh äm aan, hä hatten Wut,
haut äm dat Föttschen on röppt ut:

"Dat eene eck jo glöwen well:
Vam Footballspeel'n verstehße völl",
on dann sait noch verknaatscht dä Pitt:
"doch ,Pipi“ sagen kannze nit!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »