"Verlowongstiet"

En ganz bekanntes Sprekwoart sait:
"Wer jung gefreit, hat’s nie bereut“.
Doch eß dat relativ geweß,
wie alles jo em Lewen eß.

0ff Sonne Ehe dann besteht
on nit perdü no Joahren geht,
dat stallt seck speter dann eascht rut,
doch dann eß meist schonn völl kaputt.

Dröm werd tueascht ens seck verlowt
on dobie ganz genau erprowt
enn aller Rau on oahne Hast,
off alles ok tusamen paßt.

Me hät nämmlich schonn oft gehöart,
doch eß dat werklich ganz verkeahrt
dat enn de Ehe, denk ens draan,
seck Gegensätze trecken aan.

Wenn eener an de See gään fäahrt,
dä angre lewer Jodeln höart,
dann eß dat twar en Gegensatz,
doch ok en Grond schonn för Rabatz!

On hät dä eene Temprament,
dä angre awwer lewer pennt,
dann eß dat twar en Gegensatz,
doch ok en Grond schonn för Rabatz.

On geht sie ganz gään fröh enn't Bett,
während hä vöar de Glotze sett,
dann eß dat ok en Gegensatz
doch ok en Grond schonn för Rabatz.

Et göw do mankes Beispell noch,
doch eß dat hie ens getz genog.
Me dodraan schonn erkennen kann,
et Beste eß, wenn Frau on Mann

dieselwen Enteressen hant,
dann hät die Ehe ok Bestand.
As seck dä Pitter utgetowt,
hätte mem Erna seck verlowt.

Drei Joahr sie schonn tusamen gonnt
on sie seck ok ganz godd verstonnt.
Doch eenes Dags woar et dann ut.
Tum Kaal sait Pitt, dän Balg voll Wut:

„Die Erna hät, wat sie eck böas,
usre Verlowong opgelöast!
Sie mennt, dat eck - eß dat nit blöd?-
doch nie genog verdeenen däät!"

"Häß du",frocht Kaal "dann nit däm Weit
fottens direktemang gesait,
du böß doch söß emmer soa keß,
dat du en rieken Onkel häß?"

"Kloar häff eck dat", sait Pitter drop
on kritt dobie en roaden Kopp,
"on deshalw Kaal, du glöws dat nit,
eß Erna minne Tante hütt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »