"Unrasiert"

Dä Kaal hät neulech doch gemennt:
Beldong me draan erkennen könnt,
off eener enn't Theater geht
odder nit op Theater steht.

"Die Opern-Fenns, die meenen all,
dat däjenige", sait noch dä Kaal,
"dä kinne Oper lieden kann,
dä mott en Beldongslücke hann!"

"Wenn dat soa stemmt", sait drop dä Pitt,
"gangk eck noch enntt Theater hütt!"
Dä Kaal kickt seck dän Pitter aan.
"soa wie du utsiehs?", frochte dann,

dröm wellße deck do nit blamier'n,
motze deck vöarher noch rasier'n!"
"Dat bruk eck nit, et gewt," sait Pitt,
"dän ,Barbier von Sevilla' hütt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »