"Telegramme"

Däm Kaal sin Sohn, dä blonde Frank,
dat eß en Kääl wie"n Klederschrank.
Weil enn de Schol hä godd geliert,
däm Kaal sin Jong getz ok studiert.

För Medizin woare noch nie,
äm entressiert Philosophie.
Stolt eß dä Kaal dodröwer, bloß
kost dat en ganze Stange Moos.

Domet dä Frank studieren kann,
nohm sinne Frau en Putzstell aan.
Dä Jong studiert enn Heidelberg,
de Mama putzt am Döppersberg.

Et wool jo ok dä jonge Mann
sin Täschengeld em Monat hann.
Dat alles feel, dat eß jo kloar,
dän beiden Ollen zemmlich schwoar.

Doch gestern kom vam Sohnemann
bim Kaal dann aan en Telegramm.
Em Telegramm van sinnem Jong
ganz kott nur: „Schicke Geld!" drenn stong.

Tur Hauptpost leep dä Kaal alsdann
on schickt äm ok en Telegramm.
Dat loas dann bold erstaunt dä Frank,
do stong: "Im voraus vielen Dank!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »