"Unfälle im Haushalt"

Et eß doch allgemeen bekannt,
de meisten Onfälle em Land
passier'n em Hushalt, wat geweß
oft Schus'ligkeit on Leichtsinn eß.

Do wool tum Beispell eener grad
en Leitong reparier’n; dä Draht,
dä bie äm ut de Wangk rutkom,
dä woar noch godd, stong onger Strom.

Et gow en Blitz, hä kreech en Schlag,
dann feele öm, woard nit mehr wach.
Odder die Frau, die wischen wool
dän Stauw vam Schrank, stailt seck om Stohl,

dä wacklig woar on längelahm,
dä brook tusamen, denk ens aan!
Kapaaftig log se op de Äd.
Dä lenke Arm woar ganz verdreht,

dä reite Arm gebroken woar.
Dat du’ert minstens getz en Joahr,
bes dat se wi'er putzen kann.
Getz putzt on saugt on wischt ehr Mann!

Dä Pitter hät ens tapeziert,
do eß vielleichts en Deng passiert!
De Fenster maute uten röm
ok ganz neu strieken, on doröm

leite en Brett, drei Meter lang,
no druten op de Fensterbank.
Sing Frau em Zemmer dodrop sett,
on Pitt steht druten op däm Brett.

Domet dä nit no ongen fällt,
se en Stohl drongergestellt,
on op de Lehne leit dat Brett,
wodrop sie ganz gemötlech sett.

Op eenmol schellt et. Sie sprengt aff,
do saust dä Pitter ok schonn raff!
Tum Glöck feel hä met Been on Buck
do ongen enn sonn Ginsterstruuk.

Raan anne Döar on wi'er rop!
Do geng ok schonn de Poarte op.
Sing Frau röppt ut, on Pitt woar platt:
"Wat eß? Häß du geschellt getz grad?"

Däm Kaal, wat meck so amesiert,
eß sowat ok schonn ens passiert.
Weil sinne Frau, en Peek woar dat,
die reite Hangk gebroken hatt,

maut dröm dä Kaal, dat schmackt äm nit,
de Fenster putzen; so en Schitt!
On bie däm Fensterputzen dann
stallt seck dä Kaal reit dus'lig aan.

As Kaal stong op de Fensterbank,
feel äm dat Leder ut de Hangk.
Beinoh hätte dat noch erwischt,
doch Kaal verloar dat Gleichgewicht

on feel dann ronger op de Stroot.
Kaal soh nur Sternkes, geel on rot.
Em Nu stongen do ganz völl Lutt.
Do kom ok grad vorbie dä Pitt.

„Wat eß passiert?", röppt Pitter ut.
Do stöahnt dä Kaal met dicke Schnut:
"Woher soll eck dat weten, Mann?
Eck kom doch ok eascht grad hie aan!"

Eck saiten jo: Et eß bekannt,
de meisten Onfälle em Land
passier'n em Hushalt, wat geweß
oft Schus'ligkeit on Leichtsinn eß.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »