"Em Opzog"

Hoahhüser gow et fröher kuum.
En Hus, wat höager woar wie'n Buum,
koon me nit bau'n. Wer woßt dann schon,
wie me dat statisch maken koon?

Ok Spannbetong gow et noch nit.
Domet donnt se völl bauen hütt.
Mem Stahl woar'n se öm düse Tiet
bim Bauen ok noch nit soa wiet.

Eascht speter hant se seck getraut
on ’Wolkenkratzer' dann gebaut.
Enn gedem Hoachhus, dat eß kloar,
dann gedesmol en Opzog woar.

Dä Pitt met sinne Frau ens stong
enn sonnem Opzog. Jongejong,
wat woar dä Opzog proppenvoll!
Doch Pitter fong dat rechtig doll;

hä stong ganz dicht henger sonn Weit.
Op eenmol seck dat Weitschen dreit,
haut äm en Brähmschen on sait:" So!
Man zwickt mich hier nicht in den Po!"

Dat Weitschen hatten rechtig Wut.
Em dredden Stock stieg et dann ut.
Däm Pitter, dat eß jo ganz kloar,
die Ohrfieg mächtig peinlich woar.

Speter sait för sing Frau dä Pitt:
"Dat glöw meck märr, eck woar dat nit!"
Do sait sing Öllsche doch verdeck:
“Dat weet eck, Pitt, denn dat woar eck!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »