"Bestellongen"

"Eck well wat för de Beldong donn
on bold ens enn de Oper gonn.
On weil dat geder nödig hät,
gehß du am besten ok gliek met!"

Dat sait dä Pitt enn aller Rauh
et Owes ens för sinne Frau.
Offwoll sing Frau, wat me versteht,
nur ongään enn't Theater geht.

Sie mennt, dat wöar en beßken blöd,
wenn eener ens do sterwen dööt
on kott förm Doad no Odem rengt,
dat dä dobie dann ok noch sengt.

Em ’Freischütz' woar se domols drenn,
do geng se ok mem Pitter henn,
on as dä Jägerchor dann song,
dat tehn Minüdden soa dann klong:

,Hallah, Leut, die Jagd ist aus,
schenkt ein, trinkt aus, schenkt ein, trinkt aus!'
Dat songen se de ganze Tiet,
doch suppen daaten die do nit!

"Eck glöw, Frau, die veräppeln us",
sait Pitter do, "vie gonnt no Hus!”
Die songen noch ’Stoßt aus, trinkt an'
on fengen dann van vöärne aan,

do soot alt schonn em Autobus
dä Pitt met Frau on fuhr no Hus.
Me mott nur enn't Theater gonn,
well me wat för de Beldong donn!

Dag drop sait Pitter: "Höar ens, Schatz,
vie kriegen nur en godden Platz,
wenn eck getz fottens on ganz schnell
em Vöarverkop en Platz bestell."

An de Theaterkasse dann
soot kinne Frau, do soot en Mann.
"Bestellen meut eck", saite keck,
"twei Katen för'n Theaterstöck."

"Woll'n Sie die Katen", frocht dä Mann,
"för'n Barbier von Sevilja hann?"
„Ach wat, för dän Barbier doch nit,
die send nur för meck selws", sait Pitt.

Dä Mann denkt bie seck: 'Dä eß doll'
on witt nit, watte maken soll,
dröm gewte äm twei Katen flott
för Schillers Schauspeel Turandot.

Pitt denkt bie seck: 'Schöan wöar et jo,
wenn hengerher eck eeten goh
met ehr en festliches Menü.
En goddes Fläschken Wien dobie,

en leckern Wien, roat odder witt,
wat Schöan'res gewt et doch woll nit!'
Dröm öwerleite ok nit lang,
geht enn dat nächste Restaurang,

wo hä tum Ower fröndlich kallt:
"Eck hät hie gään en Desch bestallt."
Drop sait dä Ower dann tum Pitt:
"Möwel verkopen ver hie nitt."

’Eck kann hütt maken, wat eck well',
so denkt bie seck dä Pitter stell,
’meut weten nur, wodraan dat litt,
eck häff nur Schwierigkeiten hütt!'

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »