"Trauerfall"

Em Opernhus enn Barmen woar
vam ’Waffenschmied' Premjäre hütt.
För sonnen Owend, dat eß kloar,
me ganz schwoar noch en Kate kritt.

Dä Kaal gedoch, do bösse platt,
twei Katen för de Reihe tehn
em Vöarverkop ergattert hatt;
van do ut kamme prima senn.

Doch kott vöar'm easchten Akt do woar
dä Stohl newen däm Kaal noch leer.
En jonges Fräulein, blonde Hoar,
frocht Kaal, woröm dat dann so wöar?

"Dat kann eck Eahnen ganz genau
erklöaren", sait dä Kaal dodrop,
„dä Platz hie woar för minne Frau,
doch eß die", dobie seufzte op,

"gestorwen plötzlich onverhofft.
On wie dat meistens dann soa geht,
hatt eck die Katen schonn gekofft,
tureu tu gewen woar tu spet."

„Mein herzlich Beileid", sait dat Weit
on mackt en trauriges Gesecht,
on dann frocht se noch ganz gescheit:
"Doch warum haben Sie denn nicht

die Karte einem Freund geschenkt?
Der hätte sich bestimmt gefreut."
’Die eß nit domm', dä Kaal do denkt,
do geng em Saal schonn ut dat Leit.

"Dat geng nit mehr", sait Kaal geschwend,
- en Mann schonn op de Bühne stong –
„Ming Frönde on Verwandten send
doch all op de Beerdigong!"

Ganz stell woard et getz enn däm Saal,
en Spannong enn de Loft getz log.
Do sait ganz leis tum Weit dä Kaal:
„Getz kömmt dä lange Monolog."

Kaal woar getz stell, wie't seck gehöart.
Nu woar dat Weitschen jo om Kien.
"Ja hoffentlich", sait se empöart,
"setzt der sich nicht grad vor uns hin!"

As Lortzings ’Waffenschmied' vorbie,
do denkt bie seck dann use Kaal:
,Eck häff noch Doarscht, dröm geh eck hie
en Stongk noch enn min Stammlokal'.

"Na Kaal", dä Weart dann tu äm sait,
- sie kannten seck schonn fufftehn Joahr –
"eck häff meck dat doch schonn gedait,
dat du noch Doarßcht häß, dat eß kloar.

Wat soll et dann hütt owend sinn?"
"En donkel Bier meut eck gään hann",
sait Kaal on sett seck langsam henn.
Dä Weart dat nit begriepen kann.

Hä sait tum Kaal: "Du böß doch jeck!
Du drenks doch hell on donkel nie!"
"Dö meck en donkel Bier, verdeck,
weil eck doch hütt enn Trauer sie!"

Am angern Morgen geng dä Kaal
nom Tangarzt Dokter Appelstrut.
Kaal hatten Tangping, kollossal,
en Weisheitstang maut ganz schnell rut.

"Du kömmß verdecken awwer spet",
sait tu äm Dokter Appelstrut,
"dat getz nur enn Narkose geht,
treck deck de Juppe schonn ens ut!"

Kaal woard eascht blaß, dann kreidewitt.
"Narkose?", saite, "eß dat godd?
Doch Lachgas, Dokter, well eck nit,
et noch wat angersch gewen mott. "

"Woröm kin Lachgas? Wat eß loß?
frocht Dokter Appelstrut dän Kaal,
doch dä sait drop ganz traurig bloß:
"Eck häff doch grad en Trauerfall!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »