"Rottenarbidder"

As domols enn de schleiten Tiet
ens arbitsloß woar use Pitt,
do kreeche plötzlech onverhofft
en Stell enn Köln. Dat woar twar toff,

doch fuhr getz geden Dag dä Pitt
mem Zog no Köln, schöan woar dat nit.
On doch, dat woar äm selws ok kloar,
för äm dat kleen're Öwel woar.

Hä soot tu Hus, woard langsam doll
on woßt nit, watte maken soll.
Do woare selws draan schold, dä Pitt,
en Hobby nämmlich hätte nit.

Wat sinne Frau op achzig brait:
Nur Fernseh'n noch bes enn de Nait!
Woar'n Film om angern Sender drop,
nohme dän op Video op.

Dän koone morges seck besenn.
Soa geng een Dag nom angern henn.
As ärbitsloß bim Arbitsamt
woar Pitter ok schonn lang bekannt.

Doch endlich woar dann för dän Pitt
vorbie die arbitsloase Tiet.
Em Zog no Köln woar't gestern dann,
as äm sonn Fahrgast quatschten aan:

"Kin Wonger eß“, saite tum Pitt,
"doch van de Bahn dat Defizit!
Die Strecke van de Iesenbahn
werd seit vier Weken hie enn Hahn

van Rottenlütt ennstandgesatt.
Vam easchten Dag aan woar eck platt.
Vier Weken fahr eck getz schonn hie
an düse Arbitsstell vorbie,

on gedesmol empöart eck ben;
denn geden Dag häff eck gesenn,
dat die garkinne Arbit donnt
on nur newen de Gleise stonnt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »