"Finderlohn"

Dä Pitter troof' doch hütt om Wall
bim Eenkopen plötzlech dän Kaal.
’Mem Kaal', denkte, stemmt doch wat nit!
Dröm frocht ganz vöarsechtig dä Pitt:

"Wat sieße dann soa wütrich ut?"
Do sait dä Kaal: " Eck häff en Wut!
Gestern fong eck op de Allee
om Tröttoar en Pottmannee.

Eck mak et op - eß dat nit stark? –
do woaren drenn tweidusend Mark!
On as eck kiek genauer henn,
woar ok noch die Adresse drenn.

Am selwen Dag noch ben eck dann
dreckt henngelopen no däm Mann.
Dä Gitzhals gow meck, wie tum Hohn,
doch tehn Mark nur as Finderlohn!

Eck meen, normal eß dat doch nit!?"
"Du böß ok nit op Draht“, sait Pitt,
"hättzet meck doch nur gegewen,
hättze hongert Mark gekregen!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »