"Op de Hardt"

Wat eß et op de Hardt doch schön!
Em Somer, wenn de Blomen blöhn,
dann kamme enn de warme' Sonn
gemötlech do spazehren gonn.

On bösse töschendörch ens möd
on ok dat lange Lopen leed,
dann satze deck, denn dat döt godd,
op eene Bank op dinne.…..vier Bookstawen.

Soa mackt dat oft dä Pitt mem Kaal,
wenn sie ut ehrem Stammlokal
et Sonndagsmorges kommen rut.
Kaal gewt do öftersch eenen ut.

Ok hütt setten die, twei schonn wier
(sie doften arg no Schnaps on Bier)
op usre Hardt op eener Bank.
En Groschen, noch ganz neu on blank,

leit Pitter newen seck dohenn.
Kaal frocht äm, as hä dat gesenn:
"Wat soll denn dat? Verstoh eck nit!"
Doch mongter sait dodrop dä Pitt:

"Eck hätt, vielleichts lachs du deck krank,
ok gään wat Geld ens op de Bank!"
Dä Kaal denkt nur: 'Sonn Flabeskopp!'
Vertällt däm Pitter kott dodrop:

"Wenn eck vam Skatspeel, öwes spet
no Hus kom, himmelblau on beet,
häff eck dreimol schonn ongerm Bett
van minne Frau, die söß ganz nett,

en Kääl gefongen, stell deck vöar!
Dän schmeet eck fottens ut de Döar!"
"Au wei", sait Pitter, "dat eß hatt.
Getz spells du secher nit mehr Skat!?"

"Ach wat", Kaal schöttelt sinnen Kopp,
"dat Skatspeel'n gew eck doch nit op.
Eck häff" sait Kaal, nit opgeregt,
"die Been vam Bett all affgesegt!"

Dä Pitter denkt: 'Sonn Flabeskopp!’
Vertällt däm Kaal dann kott dodrop:
"Ming Öllsche, Mensch, die eß nervöas!
On grantig eß die, fies on böas!

Die hät dän ganzen Balg voll Wut.
Eck haul dat met ehr nit mehr ut."
Kaal meent: "Eck häff do en Idee:
Fahr doch met ehr ens an de See!"

Doch Pitter sait: "Dat nötzt nix, Mann,
weil die doch prima schwemmen kann!"
Dä Kaal denkt nur: ’Sonn Flabeskopp!'
Vertällt däm Pitter kott dodrop:

"Et Naits schreit öftersch user Kleng.
Dä kritt jo sinne easchten Täng.
Ming Frau hät dann met Schmalz on Schwong
enn'n Schlop gesongen usern Jong.

Doch mackt se dat getz nit mehr so."
"Woröm dann nit?", frocht Pitter do.
"Die Noberschaft hät us gesait,
et wöar ehr lewer, wenn dä schreit."

Dä Pitter denkt: 'Sonn Flabeskopp!'
Vertällt däm Kaal dann kott dodrop:
"Eck woar doch neulech bie Frau Schmidt.
Die hät et toff, du glöws dat nit.

Enn gedem Ruum en Perser leit!"
Wodrop empöart dä Kaal dann sait:
"Do hätt eck hongert Mark gewett',
dat die met Utländern wat hät!"

Dä Pitter denkt: 'Sonn Flabeskopp!’
Vertällt däm Kaal dann kott dodrop:
"Eck maut doch, weil eck woar tu dick,
weil et gesongk nit eß on schick,

en Melkkur maken, veartehn Dag.
Eck dorft dobie wie'n kleenes Blag
nur Melk noch drenken on kin Bier,
van morges seß bes kott vöar vier.

Getz weet eck, woröm enn de Nait
en Säugling emmer soa völl schreit!“
Dä Kaal denkt nur: 'Sonn Flabeskopp!'
Vertällt däm Pitter kott dodrop:

"Do woar doch neulich, jongejong,
en komische Beerdigong!
Eck woar ok do met minne Frau.
On as dann enn däm Keakenbau

de Musik an tu spelen feng,
do woaren vie, dat woar en Deng,
em ganzen Saal die eenz’gen Lütt,
die `n Tänzken mackten, denk ens Pitt!"

Dä Pitter denkt: 'Sonn Flabeskopp!'
Vertällt däm Kaal dann kott dodrop:
„Meck hät en Köter, stell deck vöar,
as eck grad rutkom ut de Döar,

enn't Been gebeten, dat daat weh
on hät geblodt! Ojeminee!"
"On häß du dann, köön eck verstonn"
frocht Kaal dän Pitt, „wat dropgedonn?"

Dä Pitter reckt seck, dat et knackt:
"Dat hät däm Hongk ok so geschmackt!"
Soa geng dat henn, soa, geng dat her.
Sie woßten beide noch völl mehr,

wat me seck soa van Mann tu Mann
do op de Hardt vertällen kann.
Doch met Vertälisches woar getz Schluß,
sie mauten schließlich ens no Hus.

Ok Kohldamp kregen se getz grad.
Dat mackt die Loft do op de Hardt.
Doch nächsten Sonndag enn de Sonn
woll'n se dann wier spazehren gonn

do op de Hardt, wo et so schön,
wenn öwerall de Blomen blöhn
em schöansten Park bie us em Dal,
em Meddelpongkt van Wopperdal.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »