"Groate Wäsche"

Dä Fröhleng woar soa schöan wie nie.
Et Nommeddags geng Kaal spazieren.
’Vielleichts kann eck meck dann dobie',
so denkte, ’prächtig amesieren'.

On op de Hardt op sonne Bank
kom hä dann ok schonn bold enn't Kallen
met sonnem Fräuken, jong on schlank.
Die daat äm rechtig godd gefallen.

Op eenmol sait dat Fräuken dann:
"Wie wär't, wenn wir getz zu mir gehen?
Dä is heut nit zu Haus, mein Mann,
on nömmes wird uns beide sehen."

Gesait - gedonn! Et woar nit wiet
bes no de Rudolfstroot enn Barmen,
wo Kaal dann schonn no kotter Tiet
en leckern Koffe kreech, en warmen.

As Kaal dann grad genüßlich sait:
"Getz hätt eck ens en Wonsch, en frommen ,
do reep entsetzt dat söte Weit:
"O Gott! Mein Mann is grad gekommen!

Nemm schnell dat Bögeliesen, Mann,
on bögel ut däm Korw die Wäsche!
Du wöarß, sai eck däm Ollen dann,
dä Bögelmann van Ferma Klesche!"

Dä Kaal heel seck am Bögeln draan,
drei Stonden lang, dann woare fädig.
Drop sait tü äm dä Ehemann
"Auf wiederseh'n" on nickten gnädig.

Am angern Dag vertällt dä Kaal
die ganze Story dann däm Pitter.
Dä kickten aan on grenst ens schal,
dann saite nur: " Mann, dat eß bitter!

Die hät us twei schöan renngeleit!"
Doch koon dä Kaal dat nit begriepen.
„Wieso us twei?" ,hä doröm sait.
On Pittor meent: " Dat eß tum Piepen!

Eck troof doch op deselwe Bank
vöargestern ok dat nette Fräuken.
Dat duerten dann ganit lang,
do packt et meck ok schonn am Mäuken.

On enn de Rudolfstroote dann,
do mackten eck meck dat gemötlech.
Sie saiten ok: ’Dat hüitt min Mann
wat fröher kömmt, dat eß nit möglech'.

Eck knutschten grad, eck ben jo keß,
do kom ehr Oller meck dotöschen.
Dat Tüüch, dat du gebögelt häß,
dat häff eck vöargestern gewäschen!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »