"Bim Beerensöken"

Gehße spazier ’n enn Wald on Flur,
du öwerall enn de Natur
wat Leckeres tum Schnabbeln fengs
Gangk bloß ens soa am Waldrangk längs!

Do waßen Wolberten am Struk,
me seck bloß ens tu böcken bruk.
Ok Pilze gewt et wie verröckt
on waaren drop, dat me se plöckt.

Wat me ok nit vergeten mott
send Brommelten, die schmacken godd. –
As letzten Sonndag Pitt on Kaal
gewandert send em Ülfedal,

reep Pitter plötzlech:" Kiek ens aan!
En Brombeerstruk met ganz völl draan!"
Dä Kaal fottens, dat geng hopp-hopp,
störzt op de Brommelten seck drop.

On deshalw kreeche ok ganz flott
en groaten Spletter enn de F..enger.
Doch mackten äm dat nit völl ut.
Hä stoppt seck rechtig voll de Schnut.

Ganz plötzlech höart dä Kaal dann op
on frocht dän Kaal met roadem Kopp:
"Du, Pitter, kann dat sinn, verdammt,
dat Brommelten ok Beene hant?"

"Sonn Quatsch", sait do tum Kaal dä Pitt,
„Brommelten met Beene gewt et nit!"
Wat kreech dä Kaal deck do en Schreck!
De Loft, die blew äm fottens weg!

Dann woarte blaß on kreidewitt,
hä rölpst en laut on sait tum Pitt:
"Dann mott eck grad, au mannomann,
en Mistkäfer gefreten hann!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »