" Kraume Been "

"Du, Pitter", sait tum Pitt dä Kaal,
"wat häß du O-Been! Kollossal!
Dörch dinne Beene, mannomann,
glattweg en Ferken lopen kann!"

Wat Kaal do sait, schöan eß dat nit!
Doch fröndlich sait tum Kaal dä Pitt:
"En Ferken? Dat eß meck egal,
ja dann versök dat doch ens, Kaal!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »