"Dieselwe Stelle"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
as seck die beiden trofen hütt,
on Kaal do op twei Krücken stong
"dreimol häff eck doch, jongejong,

dat Been gebroken. Dat geng schnell,
on emmer an deselwen Stell!"
Drop sait dä Pitt: " Dat eß jo schlemm!
Dann gank doch do ok nit mehr henn!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »