"Een Bleck genögt"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"wenn eck no Hus komm owes, kickt
doch minne Öllsche stief on stur
met groate Ogen op de Uhr !

Dat brengt meck gedesmol enn Wut,
on lang haul eck dat nit mehr ut!"
"Dat eß doch ganix", meent dä Pitt,
"minne op dän Kalender kickt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »