"Erste Hilfe"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"eck häff gemackt vöar kotter Tiet,
on minne Frau woar ok dobie,
en ’Erste-Hilfe-Kursus’ hie."

"Au dat eß godd", röppt do dä Pitt,
"wat Bess'res, Kaal, gewt et doch nit.
Dann leih meck dreck, eck feng dat stark,
as easchte Hölpe hongert Mark!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »