"Wemme em Schlop kallt"

"Du, Pitter", sait tum Pitt dä Kaal,
"witze dat Neuste, Pitt? Eck kall
em Schlop, wat eck verhaupts nit witt.
Wat soll eck do nur maken, Pitt?"

Frocht Pitter drop: "Eß dat dann schlemm?
"On ob", sait Kaal,"denn emmerhenn,
die em Büro, eck krie de Wut,
die lachen meck doch all schonn ut!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »