"En schwoaren Job"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"du kenns doch dän Hein Klüwerschmidt!?
Dä wönnt doch hie op de Allee.
Dä fäahrt as Smutje getz tur See."

Do meent dä Pitter dann dodrop:
"Dann hätte awwer'n schwoaren Job!"
"Dat glöw eck nit", dä Kaal erklöart,
"weil dä doch op ’nem Schoner fäahrt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »