"Zimmer Nr. 100"

"Du, Pitt, häß du em Walserdal
deck godd erhollt?" so frocht dä Kaal.
"Erhollt häff eck meck werklich nit.
Eck koon nit schlopen", sait dä Pitt,

"eck hatt dat Zimmer hongert doch.
Naits woard eck wach oft, noch on noch,
weil van den Hongert op de Döar
die Eent rongergefallen woar!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »