"Gesichtspflege"

„Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"wie eck dat seh, häß du deck hütt
met Sankseepe gewäschen, woll?"
"Wieso denn dat? Du böß doch doll!"

sait Pitt on kritt en roaden Kopp.
Kaal grenst ens fies, dann saite drop,
on dat brait Pitter gliek enn Wut:
"Du siehs hütt so bescheuert ut!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »