"Kilowatt"

„Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"erklöar meck ens, eck weet dat nit
on ärger meck dodröwer schwatt,
wat eß dat bloß? En Kilowatt!"

Dä Pitter kratzt seck ens am Kopp.
„Dat eß doch kloar“, saite dodrop,
Mensch Kaal, dat witt doch gedes Kend,
dat dat twei Ponk Elektrisch send!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »