"Fastentage"

„Du, Pitt, nu sai meck doch:
macks du dann gede Weke noch
en Fastendag". Drop sait dä Pitt:
"Dat mack eck getz schonn länger nit.

Eck waar getz eascht dän Wengter aff!"
Getz woar dä Kaal awwer doch paff.
"Dat eß dann leichter, wie eck fend,
weil dann die Dage kötter send."

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »